пї index

Vooronderstellingen In 11 grote stappen, van waaruit deze elementaire filosofie zich heeft ontwikkeld. Zie ook links hiervan de tekst van Einstein.

1. Waarnemen, hetzij zintuiglijk of via een instrument, kan alleen dat zijn, wat zich binnen de vierde tijd/ruimte dimensie heeft geopenbaard. Waarnemen is ontmoeten in de meest brede zin van het woord. Want bijvoorbeeld, het oog kan zichzelf niet zien. Om het oog zelf te zien heb je een spiegelbeeld of foto nodig. Maar ook de ontmoeting met een inval die je krijgt of met het kopje dat vloeistof ontmoet. Zo breed dus. In elke ontmoeting is het scheppend principe aanwezig, in een gesprek heb je taal nodig en het scheppend vermogen daar dan weer mee om te gaan enz. enz.

2. Dat wat zich openbaart en/of zich geopenbaard heeft, is afhankelijk van het Permanent Scheppend Principe. PSP is dat wat absoluut en oneindig is.

3. PSP.  De  schepping vindt plaats in het heden dat onderweg is in tijd en ruimte (paradox). Per definitie dus de tijd/ruimte dimensie.

4. De werkelijkheid is relatief. Alles verhoudt zich tot elkaar.

5. PSP bestaat uit natuur wetmatigheden binnen de vierde dimensie inclusief dat wat zich gaandeweg in deze dimensie openbaart

6. Tevens is dat, wat zich in het nu naar straks openbaart, in ontwikkeling en afhankelijk van PSP. Alles valt ons toe en in die zin bestaat toeval niet.

7. Bijvoorbeeld is dat het geval bij het ontstaan of ontdekken van een eerder nog onbekend subatomair deeltje inclusief het vermoeden daarvan.

8. Eerst is er bij PSP de geest dan eventueel materie (Bijbel “in den beginne was het woord”). Bij mensen is dat bedenken of hypothese en testen en uitproberen.

9. Materie maar ook het onstoffelijke is aan verandering onderhevig. De tijd die het daar voor nodig heeft is relatief.

10. Verandering is inherent aan PSP. Ontstaan en verval.

11. Verval is leven onderweg naar de dood. Dood is de bakermat van nieuw leven. Alles transformeert permanent.

De vraag, waarom alles is, is een niet te beantwoorden vraag.

Het antwoord blijft geheim, maar de zoektocht levert wel kennis op.

Dat we leven is een zekerheid, naast dat we zullen sterven.

Het komt erop neer dat mensen met hun denkvermogen de fout in gaan door het geheim te willen weten en niet beseffen dat dat willen weten gebaseerd is op angst voor ' zojuist, nu en straks'. Wat is geweest, is nog herinnering, het nu bestaat eigenlijk niet want het nu is onderweg en over straks kunnen we alleen maar speculeren.

Komt ANGST neer op ANGST VOOR DE VRIJHEID ? U weet wel “de vrije wil”.

De mogelijke oplossing is dat dit ANGST DENKEN wordt gerelativeerd.

ONTMOETEN.

Relativeren bevrijdt van valse denkbeelden en geeft ruimte aan reflectie binnen een open structuur. Elke keuze brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Belangrijk is de moed te hebben die persoonlijke keuze te toetsen aan andere denkbeelden en deze te delen. Maar vooral om daarmee bij te dragen aan de ontwikkeling van het menselijk denken en -bestaan. Universele verklaring van de rechten van de mens.

Grote woorden, maar leven is aanvaarden dat de dood  leven mogelijk maakt. Het Permanent Scheppend Principe, is vanuit en naar de de dood , oneindig en absoluut. De werkelijkheid is een opsplitsing in tijd en ruimte vanuit het oneindige. Tijd zowel als de ruimte zijn beide oneindig. Een schijnbare tegenstelling, zijnde de tijd/ruimte dimensie.

TIJD, de 1-nen en RUIMTE, de 0-len, samen   het Permanent Scheppend Principe?

                                            Zie volgende pag.

 

                                                  

Een mens is een deel van het geheel dat wij universum noemen, een deel , dat

begrensd is door ruimte en tijd.

Hij ervaart zichzelf, zijn gedachten en gevoelens, als iets wat hem van alle anderen scheidt - een soort zintuiglijke illusie van het bewustzijn.

 

Deze illusie is voor ons als een gevangenis en beperkt ons tot

onze persoonlijke belangen en tot de liefde voor een beperkt aantal mensen.

 

Uit deze gevangenis kunnen we ons bevrijden door in ons medegevoel

alle levende wezens en de gehele natuur

in haar schoonheid in te sluiten.

 

Alleen al in het streven ernaar zit een deel der bevrijding

en een grondslag voor onze innerlijke zekerheid.

 

Albert Einstein wetenschapper van de 20e eeuw.

Pag.3

Anders

gezegd

Reageer naar Sophie@filosoferen.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

Link naar  beeldend kunstenaar

Hendrik Planting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link naar  beeldend kunstenaar

Hendrik Planting

 

 

 

 

 

Die ene toon die je laat klinken, zal uitsterven als je niet op haar reageert.

Doe je dat wel dan zal blijken

welke muziek zij in zich draagt.

 

Bij de gratie van de STILTE

Is er dan die tonen reeks.

Waarbij Harmonie zich wel laat vinden in dat oneindige moment.

              Hendrik Planting

Een gedachtegang over elementaire filosofie.

filosoferen

1

Pag,2

Over

Tijd en

ruimte

Pag,4

Teken

cursus

Pag,6

Over

kunst