п»ї zondeval

De zondeval in een nieuw jasje.

  Een filosofie van de positieve dynamiek.

        "En God schiep na een lange noodzakelijke voorbereiding uiteindelijk de mens. De mens schiep hij naar zijn evenbeeld zijnde het scheppend vermogen en in tegenstelling tot zichzelf schiep GOD de mens zijnde geheel afhankelijk van de tijd/ruimte dimensie. En dat die beperking juist de ontwikkeling mogelijkheden geeft. En in die afhankelijkheid zijn zij zijn вЂ˜kinderen’, maar GOD, de вЂ˜vader’ van God en diens вЂ˜vader’ enz. zal men niet kennen.

(Hierna zal  het begrip GOD dan ook geduid worden als вЂ˜het permanent scheppend principe’ PSP.)

En de mens zal dat op een bepaald moment begrijpen door er vanaf te zien een van zijn kinderen verder als zijn enige zoon aan te wijzen door zich bewust te worden daarmee in feite te trachten de eigen verantwoordelijkheid te ontlopen.

En PSP maakte de mens het kwetsbaarst van alle dieren en gaf hen ter compensatie de vrije wil. Zo werd de mens gehouden te gaan calculeren en te creГ«ren en tot bewustzijn te komen en zo, zich gaandeweg te ontdoen van de blinddoek van de overbodige angst.  Zo zal de mens niets meer afdwingen door middel van smeekbeden maar de gegeven verantwoordelijkheid zelf dragen.

Gewoon вЂ˜appels eten’.

Daarna zal PSP volstaan met de instandhouding van alle dimensies door deze Oerknal niet te stoppen. Een deel van de schepping is, op menselijk dimensionaal niveau, aan de vrije mens. De mens zal deel zijn van- en oog in oog staan met de permanente openbaring van de werkelijkheid. Mensen kunnen bijvoorbeeld het eigen oog nooit rechtstreeks waarnemen. Maar de vrijgekomen kennis zal steeds meer bewustzijn creГ«ren.  Zo ontstaat bij de gratie van de schijnbare tegenstelling ' tijd en ruimte ', de permanente oogst van menselijk bewustzijn. En het scheppend principe schenkt genade, door de werkelijkheid eindig te laten lijken..

 

In beginsel is de mens kwetsbaar en afhankelijk van de dynamiek der voorwaarden. Door het scheppend vermogen wordt  de mens vrij en verantwoordelijk  voor zijn gedrag. De problemen die daardoor ontstaan zijn oplosbaar, juist door dat  scheppend  vermogen. Een prachtige constructie die ruimte laat aan positief gebruik maar, helaas, ook aan misbruik. De mens heeft de keuze en PSP volstaat en blijft onzichtbaar.

 

STELLING DIE HIER UIT VOLGT

"Het negatieve, staat uiteindelijk altijd ten dienste aan het positieve" omdat de gehele werkelijkheid niet anders kan dan zich ontwikkelen en uitdijen. Alleen in deze zin positief.

Bijvoorbeeld, de criminaliteit genereert de rechtelijke macht, of verkeersregels maken het mogelijk van A naar B te gaan. enz. Achteraf is deze stelling wel vol te houden,(permanent leren). Vooraf niet want dat zou ook kwalijk gedrag kunnen genereren. Zoals onverschillig destructief gedrag.

Zo is een gesloten structuur negatief en een open structuur positief. Bijvoorbeeld een door de mens geschapen Godsbeeld werkt polariserend en is dus negatief, in elk geval relatief en of betrekkelijk.

Een open besef, deel van het ondoorgrondelijke wonder te zijn en zonder er vorm aan te geven, genereert verwondering en is positief .

 

Hoe mensen omgaan met de overgebleven verantwoordelijkheid is afhankelijk van de mate waarmee leugens gekoesterd blijven uit angst voor de vrijheid.

Vrijheid die verantwoordelijkheid genereert, maar ook de creativiteit met vrijheid om te gaan. Alles wat binnen de verantwoordelijkheid van mensen valt is maakbaar. Zeggen dat dat niet zo is, is een leugen en ontlopen van die verantwoordelijkheid, zowel individueel als groep. Naar elkaar luisteren, dus ook openstaan voor kritiek, ONTMOETEN is de weg naar nivelleren en rechtvaardiging. Niet alleen links denkende mensen zouden zich dat moeten realiseren.

                  

HOOGMOED

Hoogmoed speelt een leidende rol en hoogmoed is de moeder van alle kwaad en daar kan de mens zich bewust van zijn en dus is het een keuze.

Die keuze wordt gevoed door angst voor de vrijheid dus de angst voor verantwoordelijkheid en creativiteit. Verantwoordelijkheid wordt dan ontlopen en creativiteit destructief aangewend. Bijvoorbeeld het aanroepen van God voor een zegen, kan niet anders gezien worden dan een vorm van hoogmoed. Dat is misbruik, doordat de verantwoordelijkheid van eigen daden feitelijk worden afgewenteld op een vermeende God.

 

GENOCIDE

Voorbeelden van hoogmoed zijn talloos. Streng gelovige mensen leven met de 'wetenschap'  uitverkoren  te zijn.(geloven is zekerweten).  Daar tegenover de Duitsers in WOII met het 'uberrmensch gevoel'.

Hoogmoed leidt onherroepelijk tot vluchten in conformistisch- autoritair- en destructief gedrag, met alle verschrikkingen tot gevolg.

 

GELOOFSOVERTUIGINGEN ONTSTAAN DOOR ANGST VOOR DE DOOD.

Hoogmoed ('postubermenschgevoel') genereert extremisme en extremisme wordt destructief gedrag.

Bij volharding van de hoogmoed is het vervolg in idee voorspelbaar en de verschrikkingen voorstelbaar.

Er ontstaan vijand beelden en wie houdt die in stand.

De uitkomst van dit en elk ander hoogmoedig gedrag leert of zou toch moeten leren dat dit een heilloze destructieve weg is en dat er andere positieve wegen zijn die tot oplossingen leiden. Maar daar is echt moed voor nodig in plaats van overmoed. ONTMOETEN en PRATEN.

 

LATEN WE VERTROUWEN HEBBEN IN HET WONDER DAT WE ZELF ZIJN !!

 

Hier speelt dus de keuze tussen misbruik en gebruik binnen het eigen scheppend vermogen van de mens.

Als er wordt gekozen voor gebruik, dan betekend dat, dat structuren gaan openbreken en dat mensen in beginsel leren inzien altijd kwetsbaar te zijn. De keuze wordt dan per definitie positief als de SLACHTOFFERROL wordt verlaten en gekozen wordt voor constructief gedrag IN VERWONDERING. Communiceren en permanent leren. Dat proces aangaan is de weg naar bevrijding uit het keurslijf  van de hoogmoed en geeft ruimte aan openstaan voor en delen van inzicht.

 

Een openbaring is een ' belofte'. Verder zoeken naar antwoorden zullen meer vragen creГ«ren, waarmee  waarheid onderweg blijft. Is dat negatief ?  Nee want negatief staat uiteindelijk ten dienste aan de onontkoombare  ontwikkeling van de werkelijkheid, uitdijen, positief. Mensen kunnen op de puinhopen nog steeds opnieuw beginnen. Niet met hoop, want dan wordt  weer heel geraffineerd de eigen verantwoordelijkheid ontlopen, maar met durf uit zelfvertrouwen. (zie de tekst van A. Einstein op pag.1) En zelfvertrouwen kun je scheppen en onderhouden.

' Er is geen dood in absolute zin, de werkelijkheid transformeert permanent'.

 

Sophie.

 

Reageert u a.u.b. Op Sophie@filosoferen.nl

Pag. 2 
Over tijd en ruimte  

Pag. 6

Over kunst

 

Pag. 1 
inleiding  

Pag,3

Anders

gezegd

5

Pag.4

Teken

cursus